Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Háztáji zöldségtermesztés
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Zöldségtermesztő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00028-14-20 0 06 2
Szakmai programkövetelmény
érvényessége 2014-09-25
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ: igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-01 Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-02 Zöldségnövény-termesztő
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-03 Környezetkímélő gazdálkodás alapjai
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Háztáji zöldségtermesztő képzettséggel rendelkező képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biólgiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit. Képes az ökológiai gazdálkodásra való átállás megtervezésére és megvalósítására, dokumentációjának kezelésére, az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásra. Kapcsolatot tart az ökológiai gazdálkodás hazai intézményrendszerével, betartva
az ide vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, megvalósítja az ökológiai zöldségtermesztés gyakorlati technológiáját.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR  száma: 6113
Foglalkozás megnevezése: Zöldségtermesztő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:Zöldségtermesztő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 600
A képzés összóraszáma: 800
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése: Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma: 100
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri a kommunikáció formáit, sajátosságait. Kiválasztja a szükséges
kommunikációs eszközöket a megadott információk alapján. Érthetően és megfontoltan fejezi ki magát. Ismeri a szóbeli kommunikáció jellemzőit. Alkalmazni tudja a szóbeli kommunikáció szabályait adott üzleti szituációhoz. Az üzleti etikettnek
megfelelően alkalmazza ismereteit. Önállóan dönt az alkalmazott eszközökről Ismeri az írásbeli kommunikáció jellemzőit. Alkalmazni tudja az írásbeli kommunikáció szabályait adott üzleti szituációhoz. Az üzleti etikettnek megfelelően alkalmazza ismereteit. Felelősséggel kezeli az üzleti kommunikáció adat-és információtartalmát. Ismeri az elektronikus kommunikáció alkalmazásának feltételrendszerét és formáit. Kezelni tudja az elektronikus kommunikáció eszközeit. Önállóan és felelősségteljesen fogalmaz. Ismeri az üzleti kommunikációban gyakori szakmai és udvariassági kifejezéseket. Kiválasztja az
alkalmazható üzleti kifejezéseket a megadott információk alapján Közérthetően és szabatosan fogalmaz. Ismeri az üzleti levél formai és tartalmi elemeit. Megfogalmazza az üzleti levelet a megadott információk alapján. Közérthetően és szabatosan fogalmaz. Ismeri az iratkezelés szabályait és eszközeit. Kiválasztja a szükséges dokumentációkat adott üzleti szituációnak megfelelően. Önállóan tölti ki az üzleti nyomtatványokat. Ismeri az önéletrajz formáit, formai és tartalmi elemeit. Kiválasztja a szükséges önéletrajzformát az ismertetett szituációnak megfelelően. Önállóan fogalmaz és szerkeszt dokumentumot. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. Hasonló nehézségekbe ütközhet a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országos szinten eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. Ezt a célt szolgálja a Háztáji zöldségtermesztő programba beillesztett Gazdálkodási kommunikációs ismeretek modul is, ami olyan felzárkóztató elemeket tartalmaz, mint pl. az egyszerű termelési dokumentáció kezelése, vagy az elektronikus kommunikációs csatorna használata, amely nélkülözhetetlen a speciális minőségű, jobban értékesíthető zöldségek termesztésére alkalmas gazdaság létrehozásában és fenntartásában, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztési programokban, pályázatokban aló részvételben.
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Zöldségnövény-termesztő
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 300
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a növények morfológiai felépítését és jellemzőit. Képes felismerni a növényi szerveket és típusait. Szakmailag helyesen és érthetően fejezi ki magát. Ismeri a növényi szervek funkcióit és működésének jellemzőit. Képes felismerni a növényi szervek
működésének összefüggéseit. Logikusan gondolkodik. Ismeri a zöldségnövények csoportosítási szempontjait, és az egyes csoportokba tartozó fontosabb növényfajokat. Képes felismerni a legfontosabb termesztett zöldségnövényeket. Helyesen alkalmazza a szakkifejezéseket. Ismeri a növényi szervekre ható környezeti tényezőket és azok magyarországi jellemzőit. Képes értékelni a környezeti tényezők termelésre gyakorolt hatásának következményeit. Önállóan értékel és érvel. Ismeri a zöldségnövények termelésénél alkalmazott szaporítási módokat. Képes felismerni az adott zöldségnövény fajok szaporító szerveit. Precízen hajt végre feladatot. Ismeri a szaporítóanyagok kezelési és tárolási módjait. Alkalmazza a szaporítóanyagok kezelésének és tárolásának követelményeiben foglaltakat. Felelősen bánik a rábízott anyagokkal. Ismeri a palántanevelési módokat. Képes felismerni az adott zöldségnövény fajok palántáit. Önállóan választ ki eszközöket és anyagokat. Ismeri a zöldségnövénye tápanyagellátásának módjait. Kiszámítja a tápanyagszükségletet és a szükséges szerves trágya mennyiséget a megadott információk alapján. Helyesen alkalmazza a matematikai alapfogalmakat. Ismeri a zöldségnövények vetési módjait.
Kiválasztja a szükséges eszközöket és kiszámítja a szükséges vetőmagmennyiséget a megadott információk alapján. Pontos számítást végez. Ismeri a zöldségnövények fontosabb kórokozóit és az ellenük való védekezés lehetőségeit. Képes felismerni a
kórokozók által előidézett elváltozásokat, rendellenességeket. Alaposan figyel meg és értékel. Ismeri a zöldségnövények fontosabb kártevőit és az ellenük való védekezés módjait. Képes felismerni a kártevők jelenlétét és kárképét. Értelmezni tudja a szakkifejezéseket. Ismeri a zöldségnövények fontosabb gyomnövényeit és az ellenük való védekezést. Képes felismerni és csoportosítani a gyakran előforduló gyomnövényeket. Önállóan alkalmaz szakmai alapismereteket. Ismeri a speciális növényápolási műveleteket és alkalmazásukat. Képes meghatározni az adott zöldségnövényfajnál végzendő speciális ápolási munkákat. Önállóan tervez meg munkafolyamatokat. Ismeri az öntözés jelentőségét, módjait, a termelésmennyiségre és termelésminőségre gyakorolt hatásait. Képes kiszámítani a szükséges öntözővíz mennyiségét a megadott információk alapján. Szintetizálja szakmai ismereteit. Ismeri a zöldségnövények betakarításának idejét, módjait, eszközeit. Képes felismerni a biológiai, illetve technikai érettség jellemzőit adott zöldségnövényfajnál. Önállóan megfigyel és értékel. Ismeri a különböző terméstípusoknál alkalmazott tárolási és feldolgozási módokat. Képes felismerni a terméstípusokat és azok minőségi jellemzőit adott zöldségnövényfajok esetében. Felelős szakmai magatartást tanúsít.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. – Hasonló nehézségekbe ütközhet a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országos szinten eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. A Zöldségtermesztő modul olyan gyakorlatorientált szakmai programot tartalmaz, amely a háztáji, kisüzemi gazdálkodás kialakítására teszi alkalmassá a szakmai képzésben résztvevőt. Ez lehetővé teszi azt, hogy a szakmai végzettség birtokában fiatal gazda pályázaton, vagy más ökológiai gazdálkodással, illetve háztáji gazdálkodással kapcsolatos fejlesztési programban részt vegyen, amelyeket az EU 2014-2020-ig tartó új vidékfejlesztési stratégiái is tartalmaznak.
3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Környezetkímélő gazdálkodás alapjai
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma minimum: 300
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a mezőgazdálkodás környezeti kihatásait és a termesztés során végbemenő környezeti kölcsönhatásokat. Képes értékelni az aktuális környezeti kockázatokat a konvencionális gazdálkodás során. Környezettudatosan gondolkodik. Ismeri az ökológiai gazdálkodás célját, alapelveit. Képes felismerni a növény és környezete közötti összefüggéseket. Elhivatott a környezete megóvásában. Ismeri az ökológiai gazdálkodás irányzatait. Képes kiválasztani a háztáji termesztés során megvalósítható gazdálkodási elemeket. Önállóan elemez és értékel. Ismeri az ökológiai gazdálkodásra való átállás feltételeit és lépéseit. Képes megtervezni az átállást adott zöldségnövény termesztő területen a megadott információk alapján. Logikus időrendiséget alakít ki az egyes feladatok tervezésekor.
Ismeri a vetésváltás szabályait az ökológiai növénytermesztés során. Képes vetésforgó tervet készíteni zöldségnövény termesztő gazdaságban a megadott információk alapján. Szintetizálja szakmai ismereteit. Ismeri a tápanyaggazdálkodás elemeit és a tápanyagutánpótlás lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban. Képes tápanyaggazdálkodási terv készítésére a megadott információk alapján. Helyesen alkalmazza a releváns mértékegységeket. Ismeri a kórokozók elleni védekezés lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban. Képes a kórokozók elleni állományvédekezéshez szükséges anyagok, eszközök kiválasztására. Elfogadja és elemezni tudja az ökológiai gazdálkodás speciális szabályait. Ismeri a kártevők elleni védekezés lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban Képes a kártevők elleni állományvédekezéshez szükséges anyagok, eszközök kiválasztására. Fokozott felelősségtudattal tervez növényvédelmi folyamatokat. Ismeri a gyomszabályozás lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban Képes a mechanikai gyomszabályozás optimális idejét és módját meghatározni. Megfelelő műszaki beállítottsággal rendelkezik.
Ismeri a biológiai alapok jelentőségét az ökológiai zöldségtermesztésben. Képes az optimális faj-és fajtaválasztásra zöldségtermesztő kisgazdaságban a megadott információk alapján. Önállóan informálódik a szakmai kiadványokból. Ismeri az ellenőrzés rendszerét és a hazai ellenőrző szervezeteket az ökológiai gazdálkodásban. Képes az üzemi dokumentáció vezetésére és kezelésére, a termelési napló vezetésére. Önállóan és felelősségtudatosan kommunikál az ellenőrző szervezettel. Ismeri az ökológiai gazdálkodás szakmai érdekképviseleti szerveit és jogi szabályozását. Képes az érdekképviseleti szervekkel való kommunikációra és együttműködésre. Új szakmai információkra és együttműködésre nyitott és empatikus hozzáállás jellemzi. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. – Hasonló nehézségekbe ütközhet
a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. A Környezetkímélő gazdálkodás alapjai modul olyan szakmai ismereteket tartalmaznak, amik lehetővé teszik a gazdálkodás fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi gazdálkodás, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaznak.

A Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.