Településkarbantartó tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Település karbantartó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Település karbantartó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00047-15-09 0 07 2
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-01-15
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő; jól funkcionáló érzékszervek; stabil pszichés állapot; általános higiénés előírásoknak, elvárásoknak való megfelelés
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükségesek
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Képes a szakmai végzettséggel feltárni a település épületeiben, útjaiban, kerítéseiben, játszótereiben és sportpályában keletkezett és gépészeti hibákat. Rendelkezik a hibák kijavításához szükséges szakmai fogásokkal. Tudja kezelni és használni a hibák kijavításához szükséges szerszámokat, gépeket. Önállóan használja a damilos és motoros fűkaszákat, permetező gépet.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Ipari és építőipari foglalkozások
FEOR száma: 7919
Foglalkozás megnevezése: Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari tevékenység
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Település karbantartó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 300
A képzés óraszáma maximum: 360
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagokat: sóder, homok, mész, cement, gipsz, puha- és keményfák, lágyvas-, acél-, réz- és alumíniumanyagok, fal, fa és fémfestéshez használt alapozó és festék Képes a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok adott feladathoz való kiválasztására, megrendelésének kezdeményezésére, beszerzésében való közreműködésre. Elkötelezett a karbantartó munkája során alkalmazandó építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok alaposabb megismerésére, azok szakszerű alkalmazására. Önállóan kezdeményezi az adott karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok megrendelését, illetve vezetői irányítással részt vesz azok beszerzésében. Ismeri a karbantartó munkához szükséges következő szerszámokat, munkaeszközöket: kéziszerszámok, betonkeverő, fúró- és csavarozógép, fémet és fát csiszoló gép, festékszóró gép. Képes a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari szerszámok, munkaeszközök megrendelésének kezdeményezésére, beszerzésében való közreműködésre. Nyitott az építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari szerszámok, munkaeszközök szakszerű alkalmazására. Felelősséget vállal a karbantartó munkához szükséges szerszámok, munkaeszközök megfelelő állapotáért. Ismeri az építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari karbantartó munka munkafolyamatait. Képes megtervezni a karbantartó munka időütemezését, a feladatok fontossági sorrendjét, azokat a munkákat, melyeket saját magának, és azokat, melyeket szakember bevonásával kell elvégezni. Elfogadja a karbantartó munka szakmaetikai elveit, pontosságra, alaposságra és együttműködésre törekszik. Készségesen együttműködik a felettesekkel, a munkájában közreműködő szakemberekkel. Ismeri a település középületeinek és közterületi műtárgyainak,
közterületi eszközeinek külső és belső állapotjellemzőit, az előforduló, lehetséges hibákat. Képes felmérni és az illetékeseknek jelezni az épületekben, járdákban, kerítésekben, játszótéri és egyéb közterületi eszközökben keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat. Elkötelezett a település épületei, útjai, közterületei megfelelő állapotának, esztétikai arculatának megőrzésére. Önálló az állapotfelmérésben, hibák feltárásában, és a felmérés eredményeinek illetékesekhez továbbításában. Ismeri a fal-, kerítés és betonszerkezetek karbantartásához szükséges legfontosabb műveleteket: állagmegóvást, kisebb hibák javítását betonozással, vakolásjavítással, gipszeléssel, festéssel. Képes javítani az épületekben, járdákban, kerítésekben, játszótéri és egyéb közterületi eszközökben keletkezett sérüléseket, meghibásodásokat. Érzékeny a lakosság igényeire, azokat folyamatosan szem előtt tartja. Önellenőrzést végez, a munkavégzése során elkövetett hibákat önállóan javítja. Ismeri faszerkezetek karbantartásához szükséges alábbi műveleteket: állagmegóvás, javítás csiszolással, alapozással és festéssel, lakkozással, illeszkedések, szigetelések javítása. Képes karbantartani az épületek, kerítések, játszótéri és egyéb közterületi eszközök faszerkezeteit, javítani a keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat. Elfogadja a szakemberek tanácsait. Felelősséget érez végzett munkája minőségéért, a munkavégzése során esetlegesen elkövetett hibákat önállóan javítja. Ismeri a műanyagszerkezetek, szerelvények karbantartásához szükséges legfontosabb műveleteket: illeszkedések, szigetelések javításának, dugulások elhárításának módját, műanyagtiplik falba helyezését. Képes javítani az épületek, játszótéri és egyéb közterületi eszközök műanyagszerkezeteiben, azok működésében keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat, utasításra elvégezni műanyagtiplik falba helyezését. Belátja és mindig figyelembe veszi a használók igényeit. Fontosnak tartja, hogy a település lakósai és a közalkalmazottak elégedettek legyenek a középületek, közterületi műtárgyak, közterületi eszközök állapotával. Ismeri a fémszerkezetek, szerelvények karbantartásához
szükséges legfontosabb alábbi műveleteket: állagmegóvás, korróziógátlás festéssel, zárak illesztésének javítása, cseréje, vizes fémszerkezetek tömítésének javítása, dugulásának elhárítása. Képes javítani az épületek, játszótéri és egyéb közterületi eszközök fémszerkezeteiben, azok működésében keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat, elvégezni az alábbi műveleteket: korróziógátlás festéssel, zárak illesztésének javítása. Elkötelezett tudásának folyamatos fejlesztésére. Munkája során a hibákat önállóan tárja fel és javítja, önállóan figyelmet fordít az kisebb hibák megszűntetésére is. Tisztában van a települési nem elektronikus információközlés tárgyi feltételeivel, szakmai és etikai szabályaival. Tud információs táblákat: közintézmények név- és irányító tábláit, település és utca névtáblákat kihelyezni, cserélni, hibáikat javítani. Igényli az áttekinthető tájékoztatást, jelzi a településen jelentkező ilyen hiányosságokat. Felelősséget vállal saját munkájáért, figyelembe veszi az idegenek tájékoztatási igényeit is. Ismeri az elektromos és a benzinmotoros fűkasza, fűnyíró- ágvágó- és sövénynyírógép és a permetezőgép működését, leggyakoribb munkavégzési és karbantartási feladatait. Képes végrehajtani az  elektromos és benzinmotoros készülékek üzembe helyezését, üzemanyag, permetanyag kiválasztását, betöltését, damil- és késcserét, gépi fűkaszálást, ág-, fű- és sövénynyírást, permetezést, képes e területen közmunkások irányítására. Felelősséget érez a gondjaira bízott gépek szakszerű használatáért. Önállóan képes a munkavégzéshez szükséges valamennyi feltétel megléte kialakításának kezdeményezésére. Tudja a települési csapadékkezelésre, elvezetésre vonatkozó előírásokat. Vezetői utasításra települési csapadékkezelési, elvezetési munkálatokat irányít, azok szakszerű elvégzésében közreműködik. Kötelezőnek tekinti a települési csapadékkezelési, elvezetési munkálatokra vonatkozó előírásokat. Együttműködik a gondjaira bízott közmunkásokkal, önállóan ügyel munkájuk megfelelőségére. Ismeri az általános és a karbantartó munkatevékenységéhez kapcsolódó munkaegészség- tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Munkája során betartja (és munkatársait azok betartására készteti) a karbantartó munkatevékenységhez kapcsolódó munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Törekszik a munkájához kapcsolódó munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi feltételek folyamatos fejlesztésére. Önállóan értékeli a munkájához kapcsolódó munka-, egészség-, tűzés környezetvédelmi feltételek meglétét vagy hiányosságait, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Jelentős igény merült fel a települési önkormányzatok részéről olyan szakemberek alkalmazására, aki a települések közterületeit, középületeit szakmai felügyelet mellett gondozni tudják, a szükséges felújítási, javítási munkákat képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező közmunkaprogramokban résztvevők is, akik a képzés elvégzését követően képessé válnak értékteremtő munkák végzésére. A képzés segítségével a résztvevők felkészülnek, alkalmassá válnak a munkavállalásra, az általános munkaadói elvárások teljesítésére, megerősödnek, kialakulnak a foglalkoztatáshoz szükséges kulcskompetenciáik.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Településkarbantartó tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.