Hamarosan induló kedvezményes tanfolyam – Óvodai dajka tanfolyam

Hamarosan induló kedvezményes Óvodai dajka tanfolyam.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletekért, kérem érdeklődjön Csala Nikolett oktatásszervező kollégánknál.

Csala Nikolett
Telefonszám:
0630/636-6934
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest


Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – www.felnottkepzes.hu
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Óvodai dajka tanfolyam

A 117. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

2. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az Oktatás szakmacsoportra

meghatározott kompetenciák birtokában

Óvodai dajka tanfolyam duális szak- és felnőttképzés keretében

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2. 5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka) Óvodai dajka

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Óvodai dajka feladata:

Az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával

végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában,

a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a

gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– az óvodapedagógussal való együttműködésre

– a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

– az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére

– a gyermek tevékenységének aktív segítésére

– munkavédelmi előírások betartására

– a beteg gyermek ápolására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 11470-12 Óvodai nevelési feladatok

4.4. 11471-12 Óvodai gondozási feladatok

4.5. 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes

letétele.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3. 11470-12 Óvodai nevelési feladatok szóbeli

5.2.4. 11471-12 Óvodai gondozási feladatok gyakorlati

5.2.5. 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, higiénés, takarítási feladataihoz, az

intézményi és intézményen kívüli programok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, a játék és

eszközhasználathoz, kapcsolódó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként

teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét

tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a

vizsgázó számára előre kiadott tételsorból történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a 4.

Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/

című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Általános jellegű, óvodai helyiségek, öltöző, mosdó, wc, közlekedő, konyha és ezek berendezései

6.3. Általános takarítóeszközök

6.4. Általános takarítószerek

6.5. Alapvető elsősegélynyújtó felszerelés

6.6. Lázmérő

6.7. Munkaruha, védőruha

7. EGYEBEK

Összefüggő szakmai gyakorlat a vizsgázó által választott óvodáskorú gyermeket ellátó intézményben: 80 óra

oktatási szakmák: Óvodai dajka tanfolyam

Óvodai dajka tanfolyam